Köpvillkor & integritetspolicy

 

 

KÖPVILLKOR

Dessa villkor gäller för webbplatsen www.vidunbabay.se och Städfirma Uppsala, de prenumerationstjänster som erbjuds på webbplatsen (”Prenumerationerna”) och de produkter eller presentkort som levereras enligt Prenumerationerna. Med "Produkt" avses din Månadsbox.
 
Läs noga igenom dessa villkor. Genom att utnyttja Webbplatsen eller ansöka om Prenumeration via Webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Läs även vår integritetspolicy.
Om du inte accepterar villkoren kan du inte ansöka om Prenumeration från Webbplatsen.
 
1. Information om oss
Vidun Baby AB
Organisationsnummer: 556942-7130
Styrelsens säte: Stockholm
 
Adress:
Vidun Baby AB
Ravinvägen 1a
133 36 Saltsjöbaden
 
E-post: kontakt@vidunbaby.se
 
 
2. Ansökan och bindningstid
2.1 Du får ansöka om Prenumeration bara om du är minst 18 år. Vi ber dig också observera att du på Webbplatsen endast kan träffa avtal om Prenumeration för leverans av Produkter till adress i Sverige.
2.2 När du har ansökt om Prenumeration via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Avtalet mellan dig och oss sluts dock först när vi i ett nytt e-postmeddelande bekräftar att en Produkt har eller kommer att skickas till dig.
2.3 Avtalet om Prenumeration innebär att du en gång per kalendermånad får leverans av en Produkt till den av dig angivna adressen. Produkten består vanligtvis av flera olika varor som levereras i en Månadsbox.
2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.
 
3. Priser
3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser och fraktkostnader som från tid till annan anges på Webbplatsen. Priserna anges inklusive mervärdesskatt.
3.2 Priset för en Prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). De priser som gäller för din Prenumeration anges i samband med din ansökan.
3.3 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Med undantag för vad som anges 6.3, är du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).
 
4. Betalning
4.1 Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande.
4.2 Den första periodiska avgiften utgår i samband med din ansökan om Prenumeration och efterkommande avgifter utgår vanligtvis den 28:e varje kalendermånad. Om din ansökan inte beviljas (se punkt 2.4) kommer det emellertid inte att utgå någon avgift. Vid tidsbestämda prenumerationer utgår avgiften vid ansökan av prenumeration, inga ytterligare avgifter tillkommer därefter.
4.3 Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa eller Mastercard) eller Faktura. Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit eller betalkort utan ytterligare godkännande fram till dess du byter betalningssätt och/eller uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till kontakt@vidunbabay.se (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen). Betalar du med faktura gäller 14 dagar netto. Fakturorna tillhandahålls av Svea Web Pay (se punkt 5 nedan). 
4.4 Betalning kan även ske med, av oss utställd, rabattkod, värdekod eller presentkort (enligt villkoren för dessa).
4.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.
 
5. Fakturabetalning

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Vidun Baby överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

 

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

 
6. Leveranstider
6.1 Efter ingången Prenumeration kommer en Produkt att levereras en gång varje kalendermånad. Görs din beställning före eller den 25:e i innevarande månad skickas första Produkten mellan 28-31:a i innevarande månad. Görs din beställning efter den 25:e skickas första produkten nästkommande månad, mellan 28-31:a. Beräknad leveranstid är 3-5 dagar från det att produkten lämnat vårt lager.
6.2 Om en Produkt tar slut förbehåller vi oss rätten att inte leverera någon Produkt den aktuella kalendermånaden. Det kommer i så fall inte heller att utgå någon avgift för den månaden.
 
7. Uppsägning och automatisk förlängning
7.1 Både du och vi får när som helst, utan angivande av skäl, säga upp Prenumerationen till upphörande vid utgången av då gällande prenumerationsperiod.
7.2 Du säger upp Prenumerationen via ditt konto på Webbplatsen. Vi säger upp Prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress du angivit. Vi har ingen bindningstid på löpande Prenumeration, så du kan när som helst säga upp Prenumerationen. 
7.3 Om du säger upp prenumerationen efter den 25:e får du även nästa månads Månadsbox. Därefter avslutas din prenumeration. Säger du inte upp din prenumeration förlängs den automatiskt med en månad i taget till det då gällande ordinarie priset för aktuell Prenumeration (exklusive eventuella rabatter) fram tills dess att du erhållit Månadsbox nr. 36. Detta gäller dock inte för Prenumerationer som endast omfattar en leverans eller för Prenumerationer som vid beställning är tidsbestämda eller som har betalats i förskott.
 
8. Ångerrätt
8.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar en Produkt. Ångerfristen ska dock alltid omfatta minst sju arbetsdagar.
8.2 Du får utöva din ångerrätt endast om Produkten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Produkten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.
8.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och på egen bekostnad återsända Produkten till oss. Du kan kontakta oss genom ditt konto på Webbplatsen eller genom att skicka ett meddelande till kontakt@vidunbaby.se.
Produkten kan återsändas till följande adress: Vidun Baby AB c/o 4P, Prästkragens väg 15, 132 45 Saltsjö-Boo.
8.4 Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalt för Produkten i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 10 nedan).
 
9. Reklamation
Om en Produkt är felaktig kan du inom skälig tid reklamera Produkten och få instruktioner om hur du kan returnera den. Reklamationen kan lämnas genom att skicka ett meddelande med beskrivning av felet till kontakt@vidunbaby.se. Återbetalning för felaktig Produkt sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 10 nedan).
 
10. Återbetalningspolicy
10.1 Om du lämnar tillbaka en Produkt till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 8 ovan), kommer vi att genomföra återbetalning snarast och senast inom 30 dagar från den dag då vi tagit emot Produkten. Vi kommer att betala tillbaka priset för Produkten samt eventuella fraktkostnader. Du får emellertid själv bära kostnaden för att återsända Produkten till oss (se punkt 8.3).
10.2 Om du lämnar tillbaka en Produkt till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att Produkten är felaktig) kommer vi att undersöka den återlämnade Produkten och meddela dig om din återbetalning via e-post inom skälig tid. Vi genomför vanligen återbetalningen så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade Produkten. Vi kommer att betala tillbaka priset för Produkten.
10.2.1 Vi betalar vanligen tillbaka pengar till dig med samma metod som du använde för att betala till oss.
 
11. Ansvar
Om du är konsument regleras vårt ansvar för Produkterna i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din årsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.
 
12. Befrielsegrunder
Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.
 
13. Tredjepartswebbplatser
Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.
 
14. Meddelanden
Meddelanden till oss ska skickas till kontakt@vidunbaby.se. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publiceras på Webbplatsen.
 
15. Immateriella rättigheter
15.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.
15.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.
15.3 Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Produkterna eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.
 
16. Tillägg och ändringar
Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).
 
17. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter
Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.
 
18. Tillämplig lag och tvist
Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.
 
 
 
 
 
INTEGRITETSPOLICY
 
Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in och hur de används samt vilka rutiner vi har vad gäller dina personuppgifter.
 
 
1. Personuppgiftsansvar
Vidun Baby AB är personuppgiftsansvarig.
Organisationsnummer: 556942-7130

Adress:
Vidun Baby AB
Ravin v. 1a
133 36 Saltsjöbaden

E-post: kontakt@vidunbaby.se
 
2. Uppgifter som behandlas
De personuppgifter vi behandlar är bland annat;
(a) de uppgifter du lämnar till oss i formulär på webbplatsen www.vidunbaby.se (”Webbplatsen”), t.ex. genom att registrera dig, ansöka om prenumeration, lägga upp blogglänkar etc.,
(b) uppgifter om köp du gör via vår webbplats och om fullgörelse av dina beställningar, och
(c) uppgifter om dina besök på webbplatsen, såsom exempelvis trafikdata, positionsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata (vare sig detta behövs för vår fakturering eller ej), och om de resurser du får tillgång till.
Om du väljer att svara på en av våra undersökningar behandlar vi de insamlade uppgifterna och om du kontaktar oss kan vi komma att dokumentera korrespondensen.
 
3. Ändamål med behandlingen
Dina personuppgifter används bland annat för att;
 (a) visa material på Webbplatsen på ett ändamålsenligt sätt för dig,
(b) fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig,
(c) tillhandahålla interaktiva delar av vår tjänst,
(d) informera dig om ändringar i våra tjänster,
(e) ta fram marknads- och konsumentstatistik, samt
(f) kontakta dig för direktmarknadsföringsändamål (se punkt 4).
Detta kan även omfatta samkörning, både inom och utom EES, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom vår koncern och till våra samarbetspartners och annonsörer (se punkt 7 nedan).
 
4. Direktmarknadsföring
Vi kan använda dina uppgifter för att informera dig om varor och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig och vi kan även låta tredje part använda dina uppgifter för sådana ändamål. Sådan information skickas per e-post eller sms endast om du har godkänt det eller om vi tidigare sålt liknande varor eller tjänster till dig och du inte motsatt dig sådan information genom att markera relevant box vid registrering mm. eller genom att skicka en avanmälan till kontakt@vidunbaby.se.
Enligt 11 § personuppgiftslagen får dina personuppgifter inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring efter du skriftligen anmält att du motsätter dig sådan behandling. Sådan anmälan kan ske till någon av de adresser som anges i stycket ovan.
 
5. IP-adresser och cookies
Vi samlar in information om din dator, t.ex. din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, för systemadministration och för att rapportera aggregerad information till våra annonsörer i form av statistisk om våra besökares åtgärder och surfmönster (utan att identifiera individer).
För samma ändamål inhämtar vi information om din generella internetanvändning genom s.k. cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.
Vi använder även cookies för att förbättra och anpassa Webbplatsen. Cookies hjälper oss bl.a. att;
(a) uppskatta mängden besökare och deras användningsmönster,
(b) spara information om dina inställningar,
(c) anpassa Webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen,
(d) öka hastigheten på dina sökningar, och
(e) känna igen dig när du återvänder till sidan.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Om du inte ändrat din webbläsares inställningar för att neka cookies, kommer vårt system att placera cookies på din dator när nu besöker Webbplatsen. Observera att om du väljer att neka cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på delar av Webbplatsen.
 
6. Mottagare av uppgifterna
Vi kan lämna dina personuppgifter till tredje part om;
(a) vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgång, varvid vi får visa dina uppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgång.
(b) om vi eller väsentliga delar av våra tillgångar förvärvas av tredje man, varvid personuppgifter kommer att vara en av de överförda tillgångarna,
(c) om vi måste lämna ut dina uppgifter för att kunna fullgöra en rättslig skyldighet eller för att skydda vår, våra kunders eller annans rättighet, tillgång eller säkerhet. Detta inbegriper informationsutbyte med andra företag för att motverka bedrägeri eller för begränsning av kreditrisk.
Vi lämnar aggregerade uppgifter till våra annonsörer – inte uppgifter på individnivå. Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att tillgodose våra annonsörers önskan om att visa deras reklam för sådan målgrupp.
 
7. Tredjelandsöverföring
Personuppgifter som samlas ifrån dig kan komma att överföras till land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Uppgifterna kan t.ex. behandlas av personal utanför EES, anställda av oss eller våra leverantörer, som arbetar med att genomföra din beställning, handlägga dina betalningsuppgifter eller tillhandahålla supporttjänster etc.
Genom att lämna dina personuppgifter till oss godkänner du att vi överför och behandlar dina uppgifter enligt stycket ovan. Vi kommer att dock att ta skäliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.
 
8. Säkerhet
Om vi har gett dig ett lösenord (eller om du har valt ett sådant) som ger dig tillgång till särskilda delar av Webbplatsen ansvar du för att behandla lösenordet konfidentiellt och inte lämna ut det till någon.
Överföringar över Internet är tyvärr inte helt säkra. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina uppgifter kan vi inte garantera säkerheten för uppgifter som överförs till Webbplatsen; alla överföringar sker på din egen risk. När vi har tagit emot uppgifter kommer vi att ta åtgärder för att förhindra obehörig tillgång.
 
9. Registerutdrag och rättning
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, få information om de personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig undertecknad begäran till Vidun Baby AB, Ravinvägen 1A, 133 36 Saltsjöbaden.
Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen kan du enligt 28 § personuppgiftslagen begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
 
10. Tredjepartswebbplatser
Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att dessa webbplatser kan ha egna integritetspolicys och att vi inte ansvarar för dessa. Läs dessa integritetspolicys innan du lämnar personuppgifter till sådana webbplatser.
 
11. Tillägg och ändringar
Tillägg till och ändringar av denna policy kommer att publiceras på denna sida och kommer, när vi finner lämpligt, även skickas till dig via e-post.
 
12. Kontakt
Du är välkommen att ställa frågor och lämna synpunkter rörande denna policy genom att skicka ett meddelande till kontakt@vidunbaby.se.
 
 
 
Prenumerationer
 
MÅNADSPRENUMERATION
  • 189:-/månadsbox
  • Betalas månadsvis
 

#vidunbaby p? Instagram